วิสัยทัศน์ พันธกิจ

"โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกเป็น  สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558  

 พันธกิจของโรงเรียน

1. จัดทำและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

              3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสู่โรงเรียนมาตรฐานพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

4. สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนของโรงเรียนพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐาน

             6. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งมีความสุขมีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนและความเป็นพลโลก

              7. พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความร่มรื่นสวยงาม น่าอยู่น่าเรียนมีความปลอดภัยเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นประชาคมอาเซียน

              8. จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นประชาคมอาเซียน

              9. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากการจัดการศึกษาของโรงเรียน

 

              เป้าประสงค์  (Goals)

           1.  นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความต้องการ มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ

           2.  นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีมากในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย  มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าและ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

           3.  นักเรียนทุกคนมีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทางศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู่กับความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
           4.  ครูทุกคนพัฒนาตนเองสู่ความเป็นครูมืออาชีพ สนใจใฝ่หาความรู้และสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
           5.  โรงเรียนมีหลักสูตร รูปแบบการบริหารหลักสูตร และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรแม่บท และความต้องการของท้องถิ่น
           6.  โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ สนามกีฬา และอุปกรณ์การเรียนอย่างเพียงพอมี

สภาพแวดล้อม  ในโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
          7.  โรงเรียนสามารถปฏิบัติงานตามแนวทางการประกันคุณภาพภายใน


Comments